درس زیست شناسی و آزمایشگاه (1)

رشته علوم تجربی

 

ردیف

سوالات

 

1

اسکلت کربنی را تعریف کنید .

 

2

برای استروئیدها ، پروتئین های ذخیره ای و پنتوزها یک مثال بیاورید.

 

3

اجزاء تشکیل دهنده ATP  را نام ببرید.

 

4

انواع پروتئین های موجود در غشای سلول ( از نظر نقش آنها ) را نام ببرید.

 

5

هر کدام ازموارد زیر, از وظایف کدام یک از اجزای سلولی می باشد؟

الف) ساختن ریبوزوم                      ب) آزاد کردن انرژی مواد

  ج) سم زدایی                            د) ساخت فسفولیپیدها و استروئیدها

 

6

هر یک از مواد زیر با کدام روش به سلولها وارد و یا خارج می شوند ؟

الف) یونها                          ب)دی اکسید کربن       

 ج) اکسیژن                        د) آب                        ه) پروتئین های درشت

 

7

الف) خون جزو کدامیک از بافتهای اصلی جانوری است و ماده بین سلولی بافت خون چه نام دارد؟ 5/0

ب) دو مورد از ویژگیهای سلول های بنیادی را بنویسید . 5/0

ج) دو نمونه از سلول های تمایز یافته روپوست را نام ببرید. 5/0

د) چهار مورد از انواع بافتهای پیوندی بدن ابسان را نام ببرید. 1

 

8

در معده : اسید کلریدریک و آنزیم ها توسط کدام نوع از سلول ها ترشح می شوند؟

 

9

الف) نقش آنزیم های پپسینوژن چیست ؟ از کدام اندام ترشح می شوند؟

این آنزیم ها چگونه فعال می شوند؟ (1)

ب) رنین چیست و چه نقشی دارد؟ (5/0)

ج) کدام بخش حلق از ورود غذا به نای جلوگیری می کند؟ (25/0)

د) ماده صفرا در کدام اندام ساخته می شود؟ (25/0)

 

10

سه روش حمل دی اکسید کربن در خون را فقط نام ببرید .

 

11

نوع تنفس را در جانوران زیر بنویسید. 

  الف) کرم خاکی       ب) ماهی قزل آلا         ج) ملخ

 

12

آنمی را تعریف کرده و دو مورد از علل ایجاد کننده آنمی را بنویسید.

 

13

هپارین و هیستامین از کدام سلول ها ترشح می شوند و هر کدام چه نقشی دارند؟

 

14

صدای اول قلب طولانی تر و …… از صدای دوم است و در هنگام بسته شدن …… ایجاد می شود .

 

بقیه سوالات در صفحه دوم

15

نام عامل تنظیم کننده تولید گلبول های قرمز چیست؟ از کدام اندام ها ترشح میشود؟ چه موقع ترشح این عامل زیاد میشود ؟

 

16

فشار ریشه ای چه تاثیری بر پدیده حباب دار شدگی دارد؟

 

17

بیلی روبین که ماده اصلی رنگی ……. است بوسیله ماکروفاژها از تجزیه ……. تولید می شود.

 

18

بطور کلی عمل تعریق در چه شرایطی انجام می گیرد؟

 

19

ماهیها و پستانداران, مواد زاید نیتروژن دار خود را به چه شکلی (نوع ماده) و از چه طریقی دفع می کنند ؟

 

20

در کلیه ها : در هنگام  الف)  قلیایی شدن PH خون  و ب) اسیدی شدن PH خون , ترشح چه ماده ای زیاد می شود ؟

 

21

نقش بالک در بال پرندگان و بادکنک شنا در ماهی ها را بنویسید .

 

22

تفاوت عملکرد مفاصل گوی و کاسه ای و لولایی در چیست و برای هر کدام از این مفصل ها یک مثال بزنید.

 

23

از انواع حرکت های غیر فعال در گیاهان , دو مورد را نام ببرید.

 

 

موفق و پیروز باشید

 

 


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 10:1 | نویسنده : زبردستی |

 سوالات چهار گزینه ای
 46) دستگاه گردش خون ماهی چگونه است؟
     الف) باز                ب) ساده                 ج) بسته                  د) ب و ج
 47) کیسه تنان دستگاه گردش............. ندارند؟
     الف) گازها             ب) خون                  ج) بزرگ               د) مواد
 48) دوزیستان قلب ............. حفره ای دارند؟
     الف) یک               ب) چهار                  ج) دو                    د) سه
 49) لایه خارجی قلب چه نام دارد؟
     الف) پریکارد         ب) دیاستول             ج) میوکارد               د) آندوکارد
 50) در قلب به طور کلی چند دریچه وجود دارد؟
     الف) سه            ب) دو                    ج)چهار                 د) پنج
 51) هر دورۀ کار قلب دارای چند مرحله است ؟
     الف) سه مرحله        ب) چهارمرحله          ج) یک مرحله              د) دو مرحله       
 52) چگونه خون در داخل سرخرگها به حالت پیوسته تبدیل می شود؟
     الف) توسط سیستول                              ب) توسط دیاستول 
     ج) توسط گردش خون                            د)توسط دیواره ارتجاعی سرخرگ
 53) کدامیک از موارد زیر عامل ایجاد کننده خیز است؟
     الف) فشارمنفی قفسه سینه                ب) کمبود پروتئین درخون   
     ج) فضای بین سلولی                           د) گره های لنفی
 54) نقش ماده میان بافتی چیست؟
     الف) انتقال مواد           ب) دفاع و ایمنی       ج) تغذیه سلول                د) حرکت خون در بدن
 55) نام دیگر گلبولهای قرمز چیست؟
     الف)انیدرازکربنیک       ب) اریتروپویتین          ج)اریتروسیت ها         د) بیلی روبین
 56) کدامیک از گلبولهای سفید زیر پس از خروج از خون در بافتها به قطر 80 میکرون می رسد ؟
     الف) مونوسیت          ب) لنفوسیت             ج) بازوفیل                د) نوتروفیل
 57) در گلبول های سفید کدامیک از آنها درعفونت انگلی افزایش می یابند؟
     الف) نوتروفیل         ب) بازوفیل               ج) فاگوسیتوز                د) ائوزینوفیل
 58) نقش هپارین چیست؟
     الف) گشادکننده رگ هاست                ب) ماده ضد انقعاد خون   
     ج) حمله به باکتری ها                        د) طول عمرگلبول ها


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ | 20:40 | نویسنده : زبردستی |

 

                                            صحیح یاغلط بودن هر مورد را مشخص کنید.
1) ساده ترین دستگاه گردش مواد مربوط به ملخ است.            (غ)
2) کیسه تنان دستگاه گردش خون ندارند.          (ص)
3) مهره داران دستگاه گردش خون بسته دارند.           (ص)
4) عنکبوتیان ،خرچنگ دراز و ملخ گردش خون بسته دارند.        (غ)
5)قلب ملخ لوله ای شکل است وخون رابه سوی سر و سایر بخش های بدن میراند.      (ص)
6) گردش خون در کرم خاکی باز است.        (غ)
7) در گردش خون باز مویرگ وجود دارد.         (غ)
8) مویرگ محل تبادل است.     (ص)
9) جریان خون در ماهیها به صورت مضاعف و درسایر مهره داران ساده است.      (غ)
10) دستگاه گردش خون انسان شامل قلب ، رگ ها و خون است.         (ص)
11) در دوزیستان قلب سه حفره ای یعنی دو دهلیز ویک بطن وجود دارد.     (ص)
12) دیواره قلب از چهار لایه ساخته شده است.       (غ)
13) به انقباض درآمدن ماهیچه قلب سیستول می گوییم.         (ص)
14) بافت گرهی که نقش هدایت کننده دارد بافت هادی نیز خوانده می شود. (ص) 
15) گره پیشاهنگ محل زایش تحریکات طبیعی قلب است.          (ص)
16)گره دهلیزی، بطنی درحد فاصل بین دهلیزها وبطنها وکمی متمایل به دهلیزچپ قرارگرفته است.   (غ)
17) دریچه های دهلیزی ، بطنی به صورت دو طرفه خون را ازدهلیزها به بطن ها راه می دهند .    (غ)
18) سرعت سیر خون در وسط رگ ها بیش از کناره های آن است.        (ص)
19) سیاهرگها با داشتن قطرکم و مقاومت زیاد دیواره خود می توانند حجم زیادی از خون را در خود جای دهند.         (غ)
20) نسبت درصد حجم سلول ها به حجم خون را هماتوکریت نام دارد.          (ص)
21) یون های معدنی محلول درآب نیز می توانند از راه مسیر غیر پروتوپلاستی حرکت کنند. (ص)
22) حرکت یونهای معدنی به درون آوند آبکشی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شود.    (غ)
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 23)بسیاری جانوران در بدن خود دستگاهی به نام دستگاه....... دارند.( گردش مواد )
 24) بسیاری از بی مهرگان مانند عنکبوتیان،خرچنگ دراز و ملخ گردش خون ........... دارند.   ( باز )
25) قلب تلمبه مرکزی دستگاه ............... است.        ( گردش خون )
26) جریان خون در ماهی ها به صورت ........... و درسایر مهره داران...........است.( ساده- مضاعف )
27) سمت چپ قلب خونی راکه از شش ها آمده است در مسیر .......... به جریان می اندازد.( گردش بزرگ )
28) مهره داران دستگاه گردش خون .............. دارند.      ( بسته )
29) دیواره قلب از سه لایه داخلی (.........)، میانی (میوکارد) وخارجی (........) ساخته  شده است.( آندوکارد – پریکارد )
30) سمت راست قلب خون رابه شش ها می فرستد.این مسیر را ......... می نامند. (گردش کوچک )
 31) بافت گرهی  به علت نقش هدایت کننده خود .............. نیز خوانده می شود.  ( بافت هادی )
 32) دریچه های دهلیزی – بطنی شامل دریچه ............ بین دهلیز چپ وبطن چپ و دریچه .............. بین دهلیز راست و بطن راست ،است.         ( دو لختی – سه لختی )
 33) در ابتدای آئورت وابتدای سرخرگ ششی دریچه های............ دیده می شوند.     (سینی شکل)
 34) به مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن خارج می شود ............... وبه حاصل ضرب حجم ضربه ای در تعداد زنش های قلب در دقیقه ............. می گویند.     ( حجم ضربه ای – برون ده قلب )
35) بیش ترین مقدار خون در..............جریان دارد.      ( سیاهرگها )
36) سیاهرگ ها با داشتن قطر ........... ومقاومت ........... دیواره خود می توانند حجم زیادی خون را در خود جای دهند.        ( زیاد – کم )
37) دیواره مویرگها فقط از یک ردیف سلول ساخته شده وباعث........ بین خون ومایع بین سلولی می شود.        ( تبادلات )
38) سرعت سیر خون در .............. رگ ها بیش از کناره های آن است.     ( وسط )
39) نسبت درصد حجم سلول ها به حجم خون .............. نام دارد.    ( هماتوکریت )
40) هموگلوبین دارای یک بخش پروتئینی به نام ............ و یک بخش آهن دار به نام..........است.                ( گلوبین – هم )
41) کاهش تعداد گلبول های قرمز و نیز کاهش مقدار هموگلوبین گلبول ها را........... می گویند.  ( آنمی )
42) در گشاد کردن رگ ها .............. دخالت دارد.         ( هیستامین )
43) بازوفیل ها در ترشح ............. که یک ماده ضد انعقاد خون است نقش دارند.      ( هپارین )
44) سلول های درون پوست دارای یک لایه مومی به نام .............. در اطراف خود هستند.   ( سوبرین )
45) حرکت یون های معدنی به درون آوند چوبی باعث ایجاد .............. می شود.  (فشار ریشه ای)


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ | 9:53 | نویسنده : زبردستی |

 

1- چهار گروه از گروه هاي اصلي پروتئين ها را نام ببريد.

2- چهار راه انتقال مواد بين سلول و محيط خارج سلولي را بنويسيد.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشيمي که در گياهان يافت مي شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظايف بافت چربي در بدن را بنويسيد.

4- مراحل اصلي تغذيه و گوارش را در جانوران نام ببريد.

5- آنزيم هاي شيره ي معده چه نام دارند و چه عملي انجام مي دهند؟ (دومورد)

6- محل هر يک را بنويسيد: کبد – دوازدهه – روده ي کور – پيلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنويسيد: کرم خاکي - ماهي – ملخ – غاز وحشي

8- الف) در شخصي حجم تنفسي 6000 ميلي ليتر در دقيقه و سرعت تنفس 40 بار در دقيقه است، مقدار هواي جاريدر اين شخص را محاسبه کنيد. ب) تنفس سلولي و فتوسنتز هر يک در کدام اندامک سلولي انجام مي پذيرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالي براي هر يک بنويسيد.

10- ابتدا و انتهاي هر يک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمي چه حفره اي از قلب است؟

11- لايه هاي مختلف ديواره ي قلب را نام ببريد. مهم ترين ويژگي ماهيچه ي قلب چيست؟

12- چه عواملي در بازگشت خون از سياهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسيت ها را نام برده و بنويسيد کدام يک در عفونت هاي انگلي افزايش مي يابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببريد.

15- با استفاده از کاغذ کلريد کبالت آزمايشي طراحي کنيد که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زيرين برگ يک گياه بيش تر از سطح بالايي آن است.

16- الف) کليه ها چگونه PH محيط داخلي را ثابت نگه مي دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهي و نقش بالک در پرنده چيست؟

17- تفاوت مفصل گوي و کاسه اي با لولايي را همراه با ذکر مثالي براي هر يک بنويسيد.

18- چهار مورد از مزاياي ورزش را نام ببريد.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودي با القايي چيست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ي کاج را داخل آب قرار دهيم چه مي شود؟ اين حرکت از چه نوعي است؟

20- قسمت هاي مشخص شده در شکل را نام گذاري کنيد.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

 


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ | 9:52 | نویسنده : زبردستی |

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را  مشخص کنید .  

1) سلول های ماهیچه ای قلبی منشعب هستند .

2) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج ، از نوع صاف است .

3) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است .

4) سلول های جوان پارانشیم قدرت تقسیم دارند .

5) در گیاهان گلدار هم عناصر آوندی و هم تراکئید وجود دارد .

6- بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی وجود ندارد .

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1-      سلول های میان برگ نوعی .........................  هستند .

2-      سطوحی از بدن را که سلول های آن در معرض کنده شدن قرار دارند ، بافت پوششی

......................... می پوشاند .

3-      نوعی سلول اسکلرانشیمی که بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شود ،

..................   نام دارد  .

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

1-      سلول همراه در آوند آبکشی چه نقشی دارد ؟

2-      به چه علت حرکت آب در تراکئید کند است ؟

3-      غشای موکوزی چیست ؟ در کجا وجود دارد ؟

4-      دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید .

5-      سلول های غیر عصبی در بافت عصبی را نام برده ، یک وظیفه ی این سلول ها را بنویسید .

6-      در یک سلول گیاهی کدام بخش دیواره ی سلولی به غشا ء نزدیک تر است و کدام بخش جدید تر ساخته شده است ؟

7-      طرز قرار گیری آوند های چوب و آبکش را در ریشه ی یک گیاه علفی روی شکل نشان دهید .

8-      سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی و جوان را  فقط نام ببرید .

9-       یک تفاوت و یک شباهت ماهیچه ی مخطط و ماهیچه ی قلبی را بنویسید .

10-   بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است . در چه قسمت هایی از بدن این بافت مشاهده می شود ؟

11-   شکل یک نورون را رسم نموده ، بخش های اصلی آن را نامگذاری کنید .

12-   اندوسیتوز را تعریف کنید . چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟

13-   یک تفاوت و یک شباهت بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید .


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۸ | 18:27 | نویسنده : زبردستی |

 

درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

1)      واکوئل مرکزی سلول های جانوری نقش گوارشی دارد .

2) گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند .

3) یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، در عضله ی اسکلتی ، ذخیره ی یون کلسیم است .

4) آنزیم تجزیه کننده ی گلیکوژن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های کبدی جای دارد .

5) هورمون های استروئیدی در شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند .

6) میکروسکپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد .

7) ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوزول شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست .

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1) در برخی سلول های گیاهی روی .........................، دیواره ی دومین تشکیل می شود .

2 )سانتریول ها از لوله های پروتئینی به نام ................... ، ساخته شده اند .

3) مکان هایی که در کلروپلاست انرژی خورشید را به دام می اندازند ، .....................نام دارند .

4 ) عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول .................................................... می باشد

سوالات تشریحی و کوتاه جواب :

1)پلاسمودسم چیست ؟ و چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟

        

2 ) عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟

3)لیزو زوم ها توسط چه ساختار هایی تولید می شوند ؟

4)سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید.

 

5)در مورد کلروپلاست ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده چه نام دارد ؟    ب) نقش گرانوم ها در کلروپلاست چیست ؟

 

6) در یک میکروسکپ عدسی های شیئی با بزرگنمایی 40× و 100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد : الف ) این میکروسکپ چه بزرگنمایی هایی را می تواند فراهم کند ؟

 

 ب) با این میکروسکپ ریزنگاری از یک تک سلولی گرفته شده که 16 میلی متر طول دارد . اگر طول واقعی تک سلولی 40 میلی متر باشد ، با کدام بزرکنمایی و با کذام عدسی شیئی این ریزنگار گرفته شده است ؟

 

7) کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟

8)کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد ؟

9)کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند ؟ تفاوت کار آن ها در چیست ؟

10)تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عواملی بستگی دارد ؟

 

11)چگونگي ساخت پروتينهاي ترشحي توسط شبكه آندوپلاسمي را توضيح دهيد.


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۸ | 18:22 | نویسنده : زبردستی |

1- با توجه به شكل كه مربوط به يك ساركومراست موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد؟

2- در هر يك از موارد زير نوع انقباض ماهيچه چيست؟ ويژگي هر كدام چيست؟

الف- نگاه داشتن يك وزنه در دست.                                    ب- دويدن

3- وظيفة ماية مفصلي چيست؟

4- كداميك از حركات گياهي زير گرايشي و كداميك تاكتيكي است؟

الف- حركت ريشه به سمت زمين        ب- حركت سلول نر گياهان به سوي سلول ماده

5- بساوش تنجي را تعريف كنيد؟

6- پرندگان در هنگام پرواز چگونه صعود مي كنند؟ توضيح دهيد؟

7- نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نيم لگن را نام ببريد؟

8- علت پيچش در گياهان را توضيح دهيد؟

9- نقش بالك در پرواز پرندگان چيست؟

10- الف- هر تار ماهيچه اي از پوشش به نام ...... احاطه شده است.        ب- هر تارچه از توالي تعدادي........... درست شده است.

ج- در ساركومرهر بخش تيره بوسيلة يك صفحه بسيار روشن به نام........ .به دو بخش برابر تقسيم شده است.

د- نگاه داشتن يك وزنه بدون حركت دادن آن، انقباض ...... مي باشد.

11- يك سيستم هاورس از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

12- در شكل مقابل هر يك از بخش هاي مشخص شده را نامگذاري كنيد؟(ساختار يك مفصل شكل 13-9 ص140)

13- خم شدن گياه به سمت نور را .......... و بسته شدن برگهاي اقاقيا در شب را ....... و حركت برگهاي گياه گوشتخوار در اثر تماس حشره را ..... مي گويند.

14- حركت هاي گرايشي گياهان را تعريف كنيد و مثالي از آنها ذكر كنيد.

15- الف) جنس اسكلت حشرات از ماده اي به نام ...........است.       

ب- واحد ساختاري ماهيچه ..............نام دارد.

ج- بسته شدن برگهاي گياه حساس در اثر لمس آن .......ناميده مي شود.  

 د- مفصل آرنج از نوع..... مي باشد.

16-الف) علت پايين افتادن پلكها موقع خواب از بين رفتن.......مي باشد.     

 ب- تنه استخوانهاي دراز از نوع بافت .........مي باشد.

ج- ماهيچة مورب خارجي در قسمت ......انسان قرار دارد.                        

 د- غشاء سلول ماهيچه اي اسكلتي ..........ناميده مي شود.

و- ماهي ها به كمك باله هاي ..........حركات خود را تندتر يا كندتر مي كنند.

17- الف- انواع حركات القايي در گياهان را نام ببريد؟            

  ب- انواع استخوانهاي بدن انسان را از نظر شكل بنويسيد؟

18- الف- ويژگي بافت استخواني متراكم چيست؟   ب- بافت استخواني اسفنجي در كجا ديده مي شود؟

ج- علت پايين افتادن گردن و پلك ها هنگام خواب چيست؟         د- علت توانايي حركت عمودي در ماهي ها چيست؟

19- الف- بادكنك شنا در ماهي ها و بالك در پرندگان چه وظيفه اي دارند؟      ب- در ميون محل ساركولم و ساركومر را بنويسيد؟

20- الف- بافت استخواني متراكم در چه بخش هايي از استخوان هاي دراز، كوتاه و پهن قرار دارد؟

ب- براي مايع مفصلي و كپسول ها ي رشته اي يك وظيفه بنويسيد؟

21- الف- حركتهاي القايي و پيچش را تعريف كنيد.                        ب- بساوش تنجي و شب تنجي چگونه ايجاد مي شود؟

22- انقباض ايزومتريك را با انقباض ايزوتونيك مقايسه كنيد و براي هر يك مثال بزنيد؟

23- بافت استخواني متراكم و بافت استخواني اسفنجي در كجا ديده مي شوند؟

24- دو عامل دروني گياهان كه حركت هاي فعال را بوجود مي آورند كدامند؟

25- نحوة حركت كرم خاكي را شرح دهيد؟

26- ماهي ها چگونه به سمت جلو حركت مي كنند.

27-ميون، ساركولم، ساركومر، صفحة هنسن و شبكة ساركوپلاسمي را تعريف كنيد.

28-  تونوس ماهيچه اي و سيستم هاورس را تعريف كنيد؟

29- عوامل نگه دارندة استخوانها را در محل مفصل بنويسيد؟(سه مورد)

30- حركت هاي خودبخودي و حركات القايي  را در گياهان با يكديگر مقايسه كنيد؟


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ | 11:41 | نویسنده : زبردستی |

- الف- محل قرارگيري و كار هر يك از دريچه هاي لانه كبوتري و سيگموئيد (سيني) را بنويسيد؟

ب- همولنف چيست؟

2- آيا منحني الكتروكار ديوگرام زير مربوط به يك فرد طبيعي است ؟ چرا؟

 

3- سرخرگها چگونه پيوستگي خون را در رگها تامين مي كنند؟

4- در انتهاي مويرگها جهت حركت مواد از بافت به مويرگ است يا بالعكس؟چرا؟

5- طرح زير را كامل كنيد؟(مربوط به انعقاد خون)

 

 

6- نقش و محل قرارگيري روزنه هاي آبي كدام است؟

7- تفاوت اصلي گردش خون بسته با گردش خون باز كدام است؟

8- الف- شخصي بعد از دندان درد دچار تورم و دردناك شدن ناحيه زير گلوي خود نيز شده است علت چيست؟

ب- در چه صورت به فردي +Rh گفته مي شود.

9- الف- عامل تنظيم كننده توليد گلبولهاي قرمز كدام ماده است و از كدام اندام ترشح مي شود.

ب- بيلي روبين چيست و چگونه تشكيل مي شود.

10- الف- دريچه هاي سيني در چه زماني باز مي شوند؟

ب- نقش بازوفيل ها چيست؟ ج- ايمني و سيستول را تعريف كنيد؟

11- باربرداري آبكشي را تعريف كنيد؟

12- گردش خون ماهي را با ملخ مقايسه كرده و مهمترين تفاوت آنها را بنويسيد؟

13- ثبت حركات مكانيكي و تغييرات فشار درون حفره هاي قلب را ........ و منحني ثبت شده را ..........مي نامند.

14- الف- الكتروكارديوگرام در بيماري انفاركتوس چه تغييري مي كند.

ب- علت صداي دوم قلب چيست؟

15- نيروهاي موثر در توليد و گردش و بازگشت مايع بين سلولي را نام ببريد؟

16- در هنگام حملة باكتري ها و عفونت هاي انگلي به ترتيب كداميك از انواع گلبولهاي سفيد افزايش مي يابد.

17-عامل تنظيم كنندة توليد گلبولهاي قرمز ماده اي بنام ...........است كه بر اثر كاهش اكسيژن رساني به بافت ها از .......... و .......... ترشح مي شود.

18- الف- فردي با گروه خوني-A چه نوع آنتي ژن يا آنتي ژن هايي بر سطح گلبولهاي قرمز خود دارد؟

ب- اگر به اين فرد خون+A تزريق شود چه اتفاقي مي افتد ؟چرا؟

19- نوار كاسپاري در كدام لايه ريشه تشكيل مي شود. جنس و نقش آن چيست؟

20- تعريق چيست و در چه مواقعي اين پديده انجام مي شود؟

21- الف- مونوسيت ها به كمك پديده ........ از منافذ مويرگهاي خوني عبور مي كنند.

ب- بازوفيل ها ماده ضد انعقاد خون بنام .......... ترشح مي كنند.

ج- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي بنام................ در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيد كربن كمك مي كنند.

د- يكي از عوامل ايجاد كننده بيماري ادم كاهش مواد ..........در خون مي باشد.

22- چرا حركت تركيبات آلي در گياهان نسبت به حركت آب پيچيده تر است؟ ( دو دليل)

23- هر يك از گياهان زير براي كاهش تعرق چه سازشي پيدا كردند؟

الف- گياهان اقليم هاي سرد و خشك مانند كاج ب- گياه تيره گل ناز

24- الف- انقباض ماهيچه قلب چه ناميده مي شود؟ ب- لايه مياني ديواره قلب چه نام دارد.

ج- واكنش كدام رگ هاي بدن در برابر كمبود اكسيژن با نواحي ديگر بدن متفاوت است.

د- گردش خون كرم خاكي از چه نوعي است؟

25- شكل مقابل مسير جريان خون در پستانداران را نشان مي دهد . جاهاي خالي را كامل كنيد.(شكل 5-7 ص98)

26- آب براي عبور از عرض ريشه از چه مسير هايي استفاده مي كند. نام ببريد؟

27- كدام جملات درست است.

الف) در محل ارتباط ماهيچه دهليزها با ماهيچه بطن ها يك بافت عايق وجود دارد.

ب-) دريچه هاي دهليزي بطني خون را بصورت يكطرفه از دهليزها به بطن ها راه مي دهند.

ج- صداي دوم قلب مربوط به بسته شدن دريچه هاي دولختي و سه لختي است.

د- ثبت حركات مكانيكي قلب الكتروكارديوگرافي نام دارد.

28- چرا كيسه تنان نياز به دستگاه گردش خون ندارند.

29- شكل مقابل برش عرضي برگ يك گياه را نشان مي دهد. موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد. (شكل26-7 ص114)

30- الف- دو ويژگي روزنه آبي چيست؟ ب- عوامل كاهش و افزايش پديده حبابدارشدگي چيست؟

31- الف- در انعقاد خون نقش ترومبين و ترومبوپلاستين چيست؟

ب- توسط بازوقيل ها چه موادي ترشح مي شود.

ج- وظيفه آنزيم آنيدرازكربنيك چيست؟

32- يك منحني الكتروكارديوگرام را رسم كرده و امواج قلبي را روي آن مشخص كنيد.

33- الف) ماده اصلي رنگ صفرا چه نام دارد و از چه چيزي ساخته مي شود؟

ب) خون موجود در شرخرگ ششي با خون سرخرگ آئورت چه تفاوتي دارد؟

35- نام رگ هايي كه خون را به نيمه چپ قلب وارد مي كنند و نام رگي كه خون را از نيمه راست قلب خارج مي كند را بنويسيد؟

36- عوامل حركت خون در سياهرگها را بنويسيد؟(4مورد)

37- الف_ سرعت انتشارتحريك در كدام اجزاي بافت هادي كم است؟

ب- در رابطه با Rh در چه صورت خون جنين آگلوتينه مي شود؟

38- نقش ماده ترومبوپلاستين را در اتعقاد خون بنويسيد؟

39- دياپدز و هماتوكريت را تعريف كنيد؟

40- الف) در حركت آب و يون هاي معدني از عرض ريشه، نوار كاسپاري چه اهميتي دارد. ب) پديده بذرافشاني هوا در زماني كه شيرة خام، شديداٌ حبابدار مي شود چگونه انجام مي شود.

41- الف) مرحلة بارگيري آبكشي را در مدل مونش بنويسيد؟ ب) نيرويي كه در محل تماس دو سلول نگهبان روزنه وجود دارد چگونه در باز شدن روزنه ها دخالت مي كند.

 


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ | 11:40 | نویسنده : زبردستی |

1- منظور از ظرفیت کلی شش ها چیست ؟

2- آمیب اکسیژن مورد نیاز خود را چگونخ دریافت می کند ؟

3- هنگام بازدم اول در پرندگان چه عملی صورت می گیرد ؟

4- در کدام جانوران سلول ها بدون دخالت سیستم گردش مواد ، مستقیما ً گاز های تنفسی را مبادله می کنند ؟

5 –چند مورد از علل سازگاری پرندگان را جهت پرواز در ارتفاعات بسیار بالا بنویسید .

6- در دم و بازدم دوم ، در پرندگان چه اعمالی روی می دهد ؟

7- یک تفاوت بسیار مهم دستگاه تنفس پرندگان را با سایر مهره داران بنویسید .

8- موجوداتی که تنفس پوستی دارند ، چه ویژگی های مهمی باید داشته باشند ؟

9- چرا سطوح تنفسی جانوران خشکی زی به درون بدن منتقل شده است ؟

10 – چین خورده بودن سطوح داخلی شش ها چه مزیتی دارد ؟

11- الف- چرا بعضي نوزادان زودرس دچار نقص تنفسي مي شوند؟

ب- منظور از هواي ذخيره بازدمي چيست؟

12- الف- علت خفگي با گاز مونواكسيدكربن چيست؟ب- دو راه انتقال دي اكسيد كربن در خون كدامند؟

13- الف- در تنفس آرام و طبيعي كدام عضله نقش اصلي را دارد؟  

ب- نقش آنزيم آنيدراز كربنيك چيست؟

 14- ظرفيت حياتي را تعريف كنيد؟

15- هموگلوبين از يك بخش پروتئيني به نام .... و يك بخش ..... به نام هم ساخته شده است؟

16- نوع تنفس را در هر يك از جانوران زير نام ببريد.

الف- كرم خاكي    ب- زنبور عسل    ج- ماهي       د- موش

17- ماهيچه هاي تنفسي را در انسان نام ببريد؟

18- تنفس ملخ را با كرم خاكي مقايسه كنيد و مهمترين تفاوت آنها را بنويسيد؟

19- الف- ماده اي به نام ..... در ماهيچه هاي پروازي پرندگان اكسيژن را ذخيره مي كند.

ب- تنفس كرم خاكي از نوع ....... مي باشد.

ج- هر مولكول هموگلوبين با ..... مولكول اكسيژن تركيب مي شود.

د- در بيماري آسم .....تنگ شده و تنفش مشكل مي شود.

20- چرا آبشش براي تنفس جانواران خشكي زي مناسب نيست؟(دو مورد)

21- علت اينكه مجراي ناي و نايژه ها همواره باز است چيست؟

22- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي به نام ........... در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيدكربن كمك مي كنند.

23- الف-  چرا حشرات براي تنفس نياز به خون ندارند؟ 

ب- هواي ذخيرة بازدمي را تعريف كنيد؟          ج- دو راه انتقال co2 در خون را بنويسيد؟

24- نوع تنفس را در زنبور، كرم خاكي و  ماهي توضيح دهيد.

25- الف- نقش ديافراگم در عمل دم چيست؟                         ب- مادة ميوگلوبين در چه بخشي از بدن غازهاي وحشي وجود دارد؟

26- الف- چرا گاز مونوكسيد كربن باعث مسموميت و سرانجام مرگ مي شود؟

ب- حجم تنفسي در دقيقه چگونه محاسبه مي شود؟

27- نحوة تنفس در پرندگان را به طور خلاصه بنويسيد؟

28- سورفاكتانت، هواي جاري ، هواي مكمل، هواي باقيمانده و هواي مرده را تعريف كنيد؟

29- راههاي انتقالo2 و co2 را در خون بنويسيد؟

نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

30-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید.

31- آخرين انشعابات سيستم تنفس نايي به ………… منتهي ميشود.

 32- در تنفس آرام و طبيعي حركت كدام ماهيچه عامل اصلي افزايش حجم قفسه سينه ميباشد؟

        1- بالا برنده قفسه سينه      2- ديافراگم              3- پايين برنده قفسه سينه     4- شكمي

33- كدام يك جزء ظرفيت حياتي نيست؟ 

1) هواي جاري      2) هواي ذخيره دمي    3) هواي ذخيره بازدمي  4) هواي باقيمانده

34- مرطوب بودن دائمي پوست بدن در كرم خاكي بيش تر به چه منظوي صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت            2) سهولت حركت              3) سهولت رشد                4) جذب اكسيژن

35- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسي جانوران ساكن خشكي به طور عموم از چه بافتي است و چه مشخصاتي دارد؟

1) پوششي- وسيع- نازك و مرطوب                2) پوششي ساده- مرطوب- وسيع و نازك

3) پيوندي- وسيع– نازك و مژكدار                  4) پيوندي- نازك- پرخون وداراي مايع مخاطي

36- هرمولكول هموگلوبين چند اتم اكسيژن را حمل مي كند؟

1) 2           2) 4          3) 6            4) 8 

37- كدام دسته از سلول هاي زير در برابر كمبود اكسيژن حساس تر است؟

1) خون                  2) ماهيچه                 3) كبد                   4) نخاع

38- كدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهيل مي كند؟

1) اريتروپويتين             2) رنين              3) كربنيك انيدراز               4) سورفاكتانت

39- اگر سطح داخلي كيسه ها ي هوايي مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف مي شود زيرا:

1) سلول هاي جدار كيسه هوايي درPH خنثي عمل مي كنند. 

2) ميان هواي داخل كيسه ها و آب اختلاف فشار برقرار مي شود.

3) ماده غذايي لازم براي فعاليت به سلول هاي جداره نمي رسد. 

4) اكسيژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

40- مقدار حجم تنفسي در فردي با هواي جاري 5/0 ليتر و تعداد حركات تنفس 12 بار در دقيقه چقدر است؟     1) 6 ميلي ليتر                2) 60 ليتر         3) 600 ميلي ليتر              4) 6000 ميلي ليتر

41- مایع جنب در کجا قرار دارد و نقش آن چیست ؟

42- دم و بازدم نتیجه ی چیست ؟

43- پرده ی دیافراگم در کدام جانوران وجود دارد ؟

44- در هنگام تنفس دیافراگم چگونه حجم قفسه ی سینه را افزایش و کاهش می دهد ؟

45- در تنفس شدید چه عواملی دخالت دارند ؟

46 – ماهیچه های دم و بازدم را تعریف کنید .

47- اگر در جدار قفسه ی سینه شکافی ایجاد شود ، چه نتیجه ای به دنبال دارد ؟

48- در شرایط عادی که فشار اکسیژن در کیسه های هوایی ……………….  میلی متر جیوه است ، اکسیژن ………….. درصد توان خود اکسیژن می گیرد .

49- در خون سیاهرگ هایی که از بافت ها برمی گردند ، هموگلوبین در حدود  …………… درصد توسط اکسیژن اشباع شده است .

50 – تنفس واقعی در سلول های بدن چه زمانی صورت می گیرد ؟

51- هر چه مصرف اکسیژن در سلول ها بیشتر باشد ، فشار اکسیژن در مایع بین سلولی …………..  و ورود اکسیژن به آن …………….. است .

52- چرا اختلاف فشار بسیار کم دی اکسید کربن بین مایع بین سلولی  و مویرگ ها ، برای انتشار آن کافی است ؟

53- هوای تنفسی در مجاری هوا چگونه مرطوب و تمیز می شود ؟

54- گیرنده های عطسه و سرفه در کجا قرار دارند ؟

55- چگونگی عمل سرفه یا عطسه را بنویسید .

56- تکلم با شرکت …………… و …………………………..  صورت می گیرد .

57- تولید صدا چگونه صورت می گیرد ؟

58 – واژه سازی به وسیله ی …………  ، ………………….  و ………………. صورت می گیرد .

59-هموگلوبين از يك بخش پروتئيني به نام .... و يك بخش ..... به نام هم ساخته شده است.

60- ماده اي به نام ..... در ماهيچه هاي پروازي پرندگان اكسيژن را ذخيره مي كند.

61- تنفس كرم خاكي از نوع ....... مي باشد.

62- هر مولكول هموگلوبين با ..... مولكول اكسيژن تركيب مي شود.

63- در بيماري آسم .....تنگ شده و تنفش مشكل مي شود.

64- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي به نام ........... در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيدكربن كمك مي كنند.


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ | 11:37 | نویسنده : زبردستی |

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید : 

1) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج از نوع صاف است .

2) حرکات تخلیه ای معده با حجم کیموس و میزان کشیدگی دیواره ی آن نسبت عکس دارد .

3) مرکز تنفس با اثر بر مرکز بلع باعث قطع تنفس هنگام بلع می شود .

4)  اسید معده از سلول های حاشیه ای غدد بالاتر از پیلور ترشح می شود .

5) پپسین پروتئین ها را به آمینو اسید تبدیل می کند .

6) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند .

7) کارایی دستگاه گوارش گوزن از فیل بیشتر است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

8) گاسترین از ....................... به .................. ترشح می شود .

9) موجودات تک سلولی مانند آمیب به روش ..................... تغذیه می کنند .

10) اسفنج ها فقط گوارش .......................... دارند .

11) سنگدان در کرم خاکی کاری مشابه ...........................  در انسان انجام می دهد .

12) حرکات دودی در روده ی باریک  ........................ است .

13) سلول های کلنی ولوکس هر کدام دارای کلروفیل و .................... می باشند .

14) در زنبور عسل جذب مواد غذایی در ........................ انجام می شود .

15) در گاو ، غذا پس از جویدن مجدد ( نشخوار ) برای ادامه ی گوارش وارد ............... می شود

و پس از آن به ............ وارد می شود .

16) هورمون ....................... از غدد مجاور پیلوت ترشح می شود و به خون می ریزد .

17)روده ی ملخ ، محل جذب …………………  است .

18) در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

19) نقش عمده ی روده ی بزرگ در انسان ………………….. است .

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

20) دریچه ی بین مری و معده چه نام دارد ؟

21) کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟

22) الف) در کدام قسمت معده ی نشخوار کنندگان ، آنزیم های لازم جهت گوارش غذا ترشح

می شود ؟

       ب) در کجا جذب آب صورت می گیرد ؟

       ج) علوفه ی خورده شده ، ابتدا وارد کدام قسمت می شود ؟ 

23) چرا مدفوع اسب از گاو بیشتر است ؟

24) چگونگی گوارش درون سلولی در هیدر را بنویسید .

25) در رابطه با دستگاه گوارش انسان :

    الف) بیکربنات سدیم از کدام بخش ترشح می شود ؟

     ب) در کدام بخش پپتید ها به آمینواسید ها تبدیل می شوند .

     ج) صفرا در کدام بخش تولید می شود ؟

26) نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف)  عنکبوت       ب) توتیا         ج) گوریل

27) اجزای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش گنجشک را در فاصله ی مری تا روده ،

به ترتیب ذکر کنید .

28) الف) نوع بافت پوششی در معده و روده کدام است ؟

      ب) کدام پروتئین بزاق نقش آنزیمی ندارد ؟

 

29) الف) در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟

      ب) نقش دندان های آسیای کوچک در گوارش مکانیکی دهان چیست ؟

30) با وجود اینکه موریانه ها در دستگاه گوارش خود قادر به تولید آنزیم تجزیه کننده ی

سلولز نیستند ، از سلولز می توانند به عنوان غذا استفاده کنند . دلیل این امر چیست ؟ 

31) چگونه روده از اثر Hcl موجود در کیموس معدی در امان می ماند ؟

32) چگونه در هنگام بلع عمل تنفس قطع می شود ؟

33) نقش برجستگی روده ی کرم خاکی چیست ؟

34) مواد رنگی صفرا را نام ببرید . این مواد چگونه ساخته می شوند ؟

35) گاسترین از کدام قسمت لوله ی گوارش ترشح می شود ؟ نقش آن چیست ؟

36) جذب هر یک از مواد زیر از روده به خون چگونه صورت می گیرد ؟

الف) قند های ساده                            ب) آمینو اسید ها

ج)  ویتامین D                                     د) آب

37) در رابطه با دستگاه گوارش نشخوار کنندگان به پرسش های زیر پاسخ دهید :

      الف) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت زندگی می کنند ؟

      ب) جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

      ج) غذا پس از بلعیده شدن مجدد ، به کدام قسمت معده وارد می شود ؟

      د) ترشح شیره ی گوارشی سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

       38) الف) انواع ساختار های گوارشی در جانداران را نام ببرید .   

             ب) جایگاه اصلی گوارش در ملخ کجاست ؟

       39) الف) چرا آسیب معده باعث بیماری آنمی می شود ؟ 

              ب) قوی ترین آنزیم های گوارشی از کجا ترشح می شود ؟  

             ج) دو نوع لیپید موجود در صفرا را نام ببرید .

      40) الف) چربی ها در دستگاه گوارش از چه ظریق جذب می شوند ؟ چرا ؟

             ب) پروتئاز ها و اسید معده توسط چه سلول هایی از غدد معده ترشح می شود ؟

      41 ) الف) در عمل دفاعی استفراغ ابتدا کدام پدیده صورت می گیرد ؟

              ب) نقش صفرا را در هضم چربی ها بنویسید .

              ج) یک نقش برای روده ی بزرگ بنویسید .

      42) چرا اگر نان را مدتی در دهان نگهداریم ، شیرین می شود ؟

      43) چرا در بیماری یرقان رنگ بدن زرد می شود ؟

      44) مخاط لوله ی گوارش انسان شامل چه بافت هایی است ؟

      45) شخصی دچار سرطان معده بوده است . پزشک معالج بخشی از معده ی او را برداشته است .

           چرا پس از مدتی این شخص به کم خونی مبتلا شده است ؟

     46) وظایف هر یک از اندام های زیر را در ملخ بنویسید :

         الف) صفحات آرواره مانند اطراف دهان                       ب) چینه دان

         ج) کیسه های معده                                              د) روده

     47) ساختار لوله ی گوارش انسان را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید .

     48) کار هر یک از آنزیم های زیر را بنویسید :

       الف) پپسین        ب) رنین         ج) پتیالین          د) لیزوزیم

     49) چینه دان و سنگدان چه نقشی در گوارش غذا دارند ؟

     50) سلول های حاشیه ای و سلول های اصلی غدد معده چه موادی ترشح می کنند ؟

       51) انقباضات معده در کدام قسمت شدید تر است ؟ چرا ؟

       52) تجزیه و جذب سلولز در کدام قسمت دستگاه گوارش اسب و فیل صورت می گیرد ؟

       53) الف)مخاط لوله ی گوارش از چه بخش هایی ساخته شده است ؟

        ب)کدام نوع از ماهیچه های جدار لوله ی گوارش در ایجاد حرکات دودی نقش دارند ؟

       54) دو عامل مؤ ثر در تنظیم ترشح لوزوالمعده را بنویسید .

       55) منشأ مواد رنگی صفرا را بنویسید .

       56) الف) دو عامل خنثی کننده ی کیموس معده را نام ببرید .

          ب) چرا خونی که از لوزالمعده خارج می شود ، نسبت به خون ورودی اسیدی تر است .

       57)بیلی وردین و بیلی روبین چگونه ساخته می شوند ؟

       58) شیره ی پانکراس از چه موادی تشکیل شد ه و به چه بخشی از روده ی باریک می ریزد ؟

       59) داخلی ترین بافت لوله ی گوارش از چه نوع بافتی است ؟

       60) پروتئاز های معده را نام ببرید .

       61) مراحل اصلی تغذیه و گوارش در جانوران را نام ببرید .

       62) نقش هر یک از سلول های پوشاننده ی کیسه ی گوارشی هیدر را بنویسید .

       63) چه عواملی در گوارش غذا در دهان نقش دارند ؟

       64) در هنگام بلع راه بینی و نای چگونه بسته می شود ؟

       65) لوله ی گوارش نوزاد قورباغه و قورباغه ی بالغ چه تفاوتی دارند ؟

       66) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت لوله ی گوارش اسب و گاو زندگی می کنند؟

       67) تعداد ریشه های دندان های آسیای بزرگ ، کوچک و نیش را بنویسید .

       68) در دستگاه گوارش انسان موارد زیر را بنویسید :

          الف) محل ورود غذای هضم شده به گردش خون .

           ب) محلی که غذا به کیموس اسیدی تبدیل می شود .

            ج) غده ای که قوی ترین آنزیم ها را برای گوارش چربی ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها

                 تولید و ترشح می کند .  

            د) محل بازجذب آب و نمک .

            ه) محل ذخیره و پمپاژ صفرا به درون روده ی باریک .

            و) محل ذخیره ی ویتامین ها ، گلیکوژن و تولید صفرا .

        69) هر یک از ملکول های ردیف ( الف ) با کدام روش انتقال در ردیف ( ب ) وارد سلول می شوند ؟

                                  الف                                   ب

                             آمینو اسید                            اسمز

                              کلسترول                          انتقال فعال

                             یون سدیم                         اندوسیتوز

                          ملکول اکسیژن                انتشار تسهیل شده

                            غذای آمیب                        اگزوسیتوز

                             ویتامین K                         انتشار ساده

        70) منشا آنزیم هایی که در روده وجود دارند ، اما از پانکراس ترشح نشده اند، چیست ؟


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ | 11:35 | نویسنده : زبردستی |

درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

1) واکوئل مرکزی سلول های جانوری نقش گوارشی دارد .

2) گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند .

3) یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، در عضله ی اسکلتی ، ذخیره ی یون کلسیم است .

4) آنزیم تجزیه کننده ی گلیکوژن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های کبدی جای دارد .

5) هورمون های استروئیدی در شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند .

6) میکروسکپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد .

7) ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوزول شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست .

8 ) سلول 10 میکرومتری ، قطعاً پروکاریوت است .

 9) لیزوزوم های پروکاریوتی کوچک تر از یوکاریوتی است .

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

10) در برخی سلول های گیاهی روی .........................، دیواره ی دومین تشکیل می شود .

11) اندازه و شکل هر سلول به .....................آن سلول بستگی دارد .

12) تعداد ملکول های فسفولیپید غشای داخلی میتوکندری .................تعداد ملکول های لیپیدی آن است .

13) در سلول های گیاهی ، آنزیم های گوارشی در ........................قرار دارند .

14) نسبت S به V ، در سلول مکعبی به ابعاد 10 میکرومتر ، .........................می باشد .

15) سانتریول ها از لوله های پروتئینی به نام ................... ، ساخته شده اند .

16) مکان هایی که در کلروپلاست انرژی خورشید را به دام می اندازند ، .....................نام دارند .

17 ) عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول .................................................... می باشد .

 18) اجزای اصلی غشای سلول ، ................................................. می باشند .

سوالات تشریحی و کوتاه جواب :

19) جنس سانتریول چیست ؟ یک مورد از وظایف آن را بنویسید .

20) پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به کدام اندامک می روند ؟  چگونه  ؟

21) هر یک از واژه های زیر را تعریف کنید : ناحیه ی نوکلئوئیدی  --   تورژسانس --  واکوئل ضربان دار

22) برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟

23 )پلاسمودسم چیست ؟ و چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟         

24 ) عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟ 

25)کوچک ترین اندازه ی سلول باید در چه حدی باشد ؟

26) سه مورد از اجزای بدون غشای درون سلول یوکاریوتی را نام ببرید .

27) پادتن در کجا ساخته می شود ؟ در کجا کامل و فعال می گردد ؟ بعد از فعال شدن به کجا می رود ؟

28) سه نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید .

29)لیزو زوم ها توسط چه ساختار هایی تولید می شوند ؟

30) سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید.

31) ریبوزوم های درون سلول باکتری ، میتوکندری ، روی شبکه ی آندوپلاسمی و درون سیتوزول ، از نظر شباهت یا تفاوت با یکدیگر چگونه اند ؟

32)در مورد کلروپلاست ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده چه نام دارد ؟      ب) نقش گرانوم ها در کلروپلاست چیست ؟

33) هر یک از اعمال زیر در کدام بخش از سلول انجام می گیرد ؟

الف) تجزیه ی H2O2    ب) پروتئین سازی     ج) تولید ATP         د) سنتز هورمون استروئیدی

34) کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند ؟ تفاوت کار آن ها در چیست ؟

 

 

35) اگر یک گلبول قرمز و یک سلول گیاهی در محلولی فرو برده شوند که غلظت نمک های آن کمتر از غلظت نمک های درون سلول باشد ، چه اتفاقی برای هر کدام می افتد ؟

36) تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عواملی بستگی دارد ؟

37) در یک میکروسکپ عدسی های شیئی با بزرگنمایی 40× و 100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد : الف ) این میکروسکپ چه بزرگنمایی هایی را می تواند فراهم کند ؟

 ب) با این میکروسکپ ریزنگاری از یک تک سلولی گرفته شده که 16 میلی متر طول دارد . اگر طول واقعی تک سلولی 40 میلی متر باشد ، با کدام بزرکنمایی و با کذام عدسی شیئی این ریزنگار گرفته شده است ؟

ج) مقیاس ریزنگار مورد نظر چیست   ؟

38) هر یک از اعمال زیر در کجای سلول انجام می گیرد ؟ سم زدایی ، تنفس سلولی ،  ساخت ریبوزوم ، اولین نشانه گذاری پروتئین ها

39) کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟

40) کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد ؟

41)دو سلول مکعبی یکی با ضلع 2 و دیگری 4 میلیمتر وجود دارد .

    الف) کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟

     ب) در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟

     ج) کدام سلول کارایی بیشتری از نظر تأمین احتیاجات خود را دارد ؟

42) برای تهیه ی مربا ، هسته ی آلبالو ها را در آورده ، سپس روی آن ها شکر پاشیدیم .پس از چتد ساعت عصاره ی آلبالو ها به بیرون تراوش کرد .علت چیست ؟

43) یک باکتری به طول 40 میکرومتر داریم که با کمک میکروسکپ ، تصویری به طول 6/1 سانتی متر از آن رسم کردیم.                             الف ) مقیاس تصویر را تعیین کنید .      ب) بزرگنمایی میکروسکپ چقدر بوده است ؟

44) هر یک از موارد ستون(ب) با یکی از موارد ستون ( الف ) مرتبط است . آن مورد را بنویسید .

                   ستون  « الف »                                                          ستون  « ب »

                                                                                         

ماده ی زنده ی درون منافذ دیواره ی سلولی                                             گرانوم

نگهداری حالت تورژسانس سلول گیاهی                                                سانتریول

در تولید پادتن توسط گلبول های سفید نقش دارد .                                      لان

محل به دام انداختن نور خورشید است .                                                  لیزوزوم

در گوارش درون سلولی تریکودینا نقش دارد .                                شبکه ی آندوپلاسمی زبر

اندامکی بدون غشا که در تولید تاژک نقش دارد .                                       واکوئل

                                                                                                   پلاسمودسم

45) تفاوت میکرسکپ الکترونی نگاره و گذاره را بنویسید .

46) دو نمونه از ترکیباتی که در غشای پلاسمایی سلول ها وجود دارند را بنویسید .

47) اندوسیتوز را تعریف کنید . چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟

48) دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی زبر و دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف را بنویسید .

49)در مورد میتوکندری به پرسش های زیر پاسخ دهید :

       الف) چند غشا دارد ؟      ب) کار غشای درونی چیست ؟         ج) عامل افزایش سطح غشای درونی چیست ؟

50) دو فایده ی غشاهای درون سلول را بنوسید.

51) چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها بدون منفذ است ؟

52) یک تفاوت و یک شباهت بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید .

53) وسیله ی حرکتی تریکودینا چیست ؟

54) منظور از قدرت تفکیک میکروسکپ چیست ؟ برای مطالعه ی سلول زنده چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟

55) آشکار ترین تفاوت میان سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی چیست ؟

 

56) هر یک از اعمال زیر توسط کدام اندامک انجام می شود ؟

57) پلاسمودسم چیست ؟

58) بیشترین ملکول های سازنده ی غشا کدامند ؟ نقش پروتئین های سراسری غشا چیست ؟

59) آنزیم های سازنده ی ATP در کدام بخش میتوکندری قرار دارند ؟

60) سلول های کلنی ولوکس چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

61) کار واکوئل ضربان دار در پارامسی چیست ؟ نقش واکوئل مرکزی در سلول های گلبرگ گیاهان چیست ؟

62) چرا وقتی فردی در آب شنا می کند ، آب از طریق اسمز وارد بدن او نمی شود ؟ 

63) علت پژمردگی برگ های گیاهان چیست ؟

64) یک نقش برای تاژک و پیلی بنویسید .

65) گیاهان چگون توسط واکوئل مرکزی باعث جذب حشرات و یا دفع آفات گیاهی می شوند ؟

تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود ؟

66 ) واحد اندازه گیری سلول  چیست ؟

67) لیزوزوم ها توسط کدام اندامک ها تولید می شوند ؟

68 ) کدام یک از موارد زیر ، هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارد ؟

          غشای پلاسمایی ـ مژک ـ ریبوزوم ـ سانتریول

69) هر یک از موارد ستون الف را فقط به یکی از موارد ستون ب وصل کنید .

                               الف                              ب                                   

                             لیزوزوم                         گلوکز                             

                        محصول فتوسنتز                ماتریکس                

                           میتوکندری                       ATP                    

                       سوخت اصلی سلول         نمو جنینی                                   

   ۷۰) دو نقش مژک های تریکودینا را بنویسید .

   7۱ )سه همانندی بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن ما را بنویسید .   

   7۲) چه عاملی باعث پایداری شکل هسته می شود .

   7۳) منظور از تراوایی نسبی چیست ؟

   ۷۴) دیواره ی سلولی گیاهان از چه موادی ساخته شده است ؟

  ۷۵) ریزنگار چیست ؟

  ۷۶)  برای مطالعه ی سلول های زنده ،کدام میکرسکپ کاربرد دارد ؟

  ۷۷)  بهترین حد تفکیک میکرسکپ نوری چه عددی است ؟

  ۷۸) سلول هایی را نام ببرید که به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری دارند .

 ۷۹)  کدام ملکول در تریکودینا شکل سلول را تعیین و کار سلول را اختصاصی می کند ؟                  


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ | 22:9 | نویسنده : زبردستی |

نمونه سوالات زیست و آزمایشگاه 1 – فصل ۳

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید .

1) سلول های ماهیچه ای قلبی منشعب هستند .

2) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج ، از نوع صاف است .

3) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است .

4) سلول های جوان پارانشیم قدرت تقسیم دارند .

5) در گیاهان گلدار هم عناصر آوندی و هم تراکئید وجود دارد .

6) بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چتد لایه است .

7) بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی وجود ندارد .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

8) سلول های میان برگ نوعی ......................... هستند .

9) وزن بافت .................... در جانوران از سایر بافت ها بیشتر است .

10) لوله های هدایت کننده در آوند آبکش .............. . نام دارند .

11) نوع بافت پوششی سطح داخلی مری .......................است .

12) سطوحی از بدن را که سلول های آن در معرض کنده شدن قرار دارند ، بافت پوششی

......................... می پوشاند .

13) بافت پوششی به وسیله ی ....................به بافت های زیرین خود متصل می شود .

14) سلول ماهیچه ای صاف به ............................ منقبض می شوند و انقباض خود را برای

مدت زمان ......................... نگه می دارند .

15) نوعی سلول اسکلرانشیمی که بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شود ،

.................. نام دارد .

16) سلول های بافت ماهیچه ای ............................. دارای یک هسته اند ، به آهستگی

منقبض می شوند و انقباض را مدت بیشتری نگه می دارند . . به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

17) غشای پایه در زیر کدام بافت قرار دارد ؟

18) جنس کوتیکول چیست ؟

19)دو نقش مهم سلول های نوروگلیا را بنویسید .

20)نام هر یک از بافت های پیوندی زیر را بنویسید .

الف ) بافت موجود در لاله ی گوش . ) ب)بافت دارای ماده ی زمینه ای مایع

21) هر یک از موارد ستون (الف )را به بافت پوششی مناسب در ستون (ب) وصل کنید .

الف ب

سطح درونی روده مکعبی یک لایه

پوست سنگفرشی یک لایه

سطح خانه های ششی استوانه ای یک لایه

لوله های نفرون استوانه ای چند لایه

سنگفرشی چند لایه

22) بافت پوششی برای تبادلات گازی مناسب است ؟

23) وظایف غشای پایه را بنویسید .

24) سلول همراه در آوند آبکشی چه نقشی دارد ؟

25) عامل مرگ سلول در بافت اسکلرانشیمی چیست ؟

26)روپوست کدام بخش های گیاه را می پوشاند ؟

27) فیبر ها و اسکلرئید ها چه تفاوتی با هم دارند ؟

28) دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید .

29) به چه علت حرکت آب در تراکئید کند است ؟

30) نوع بافت را در هر یک از بخش های زیر بنویسید: لوله های نفرون – زردپی – غشاء پایه – سطح درونی روده

31) سلول های آوند چوبی چند نوع می باشند ؟ آن ها را در دو مورد با یکدیگر مقایسه کنید .

32) وضعیت اندامک ها در سلول های آبکشی چگونه است ؟

33) غشای موکوزی چیست ؟ علاوه بر مجاری تنفسی در کجا وجود دارد ؟

34) دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید .

35) سلول های غیر عصبی در بافت عصبی را نام برده ، یک وظیفه ی این سلول ها را بنویسید .

36) نوع بافت پیوندی در رباط و صفحه ی بین دنده ای را بنویسید .

37) در یک سلول گیاهی کدام بخش دیواره ی سلولی به غشا ء نزدیک تر است و کدام بخش جدید تر ساخته شده است ؟

38) طرز قرار گیری آوند های چوب و آبکش را ریشه ی یک گیاه علفی روی شکل نشان دهید .

و بنویسید چه تفاوتی با آوند های ساقه دارد ؟

39) منشأ تار کشنده کدام بافت اصلی گیاه است ؟

40)درونی ترین لایه ی پوست و بیرونی ترین لایه ی استوانه ی مرکزی چه نام دارد ؟

41) نقش هر یک را بنویسید : الف) دندریت ب) سلول های نوروگلیا

42) با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید :

الف) سلول هایی که دیواره ی لیگنینی دارند و در پوشش دانه ها و میوه ها وجود دارند .

ب) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال

ج) سول هایی دارای دیواره و غشا که یا فاقد اندامکند و یا اندامک های تغییر یافته دارند .

43)در مورد سلول های اسکلرانشیمی به موارد زیر پاسخ دهید :

الف)دو نوع سلول آن کدامند ؟

ب) هر کدام در چه مناطقی از گیاه یافت می شوند ؟

44) شکل یک نورون را رسم نموده ، بخش های اصلی آن را نامگذاری کنید .

45) الف) منشأ سلول های مریستمی چه نوع سلول هایی هستند ؟

ب)سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی و جوان را فقط نام ببرید .

46) نقش سلول های پرانشیمی را در گیاه بنویسید .

47) یک تفاوت و یک شباهت ماهیچه ی مخطط و ماهیچه ی قلبی را بنویسید .

48) بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است . در چه قسمت هایی از بدن این بافت مشاهده می شود ؟

49) سلول های مغز ساقه چه ویژگی هایی دارند ؟

50) تفاوت سلول بنیادی با سلول مریستمی چیست ؟

51) سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند ؟

52) دو نقش بافت کلانشیم در ساقه های جوان علفی را بنویسید .

53) سلول های آوند چوبی چه ویژگی هایی دارند ؟

54) جنس کوتین چیست ؟ دو مورد از اعمال کوتیکول را ذکر کنید .

55) منشأ یا خاستگاه بافت های زیر را بنویسید :

الف) بافت چوبی پسین ب) پیش پوست

ج)آبکش نخستین د) بافت چوب پنبه ای

56) دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید .

57) فرق زرد پی و رباط چیست ؟

58) بافت غضروف در کدام قسمت های بدن وجود دارد ؟ ( دو مورد )

59) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است و ماده ی بین سلولی آن شامل چه موادی است ؟

60)عناصر آوندی چه ویژگی هایی دارند ؟ در کدام گیاهان مشاهده می شوند ؟

جریان آب در آن ها چگونه است ؟

61) بافت میوه ی گوجه فرنگی از چه نوعی است و در چه اندامی دیده می شود ؟

62)مهم ترین کار هر یک از بافت های زیر را بنویسید :

الف)بافت پوششی سنگفرشی ساده ب) بافت عصبی

ج) بافت ماهیچه ی قلبی د) بافت چربی

63)مراحل اساسی رشد و نمو گیاه را نام برده و مناطق مریستمی را تعریف کنید .

64) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟ کدام بافت نقش ضربه گیری و عایق سازی دارد ؟

65) اشعه ی مغزی را تعریف کنید .

66) نقش یا ویژگی مناطق مریستمی در گیاه را بنویسید .

67) درون استوانه ی مرکزی گیاهان چه چیز هایی وجود دارد ؟

68) دو جلبک سبز نام ببرید که پیکر آن ها به صورت کلنی باشد .

69) دو ویژگی کلنی ولوکس را بنویسید .

70) نحوه ی تولید مثل در ولوکس چگونه است ؟

71) نقش موکوز و مژک های سلول های لوله های تنفسی چیست ؟

72) ماده ی بین سلولی خون چه نام دارد و از چه تشکیل شده است ؟

73) بزرگ شدن ماهیچه ها پس از تولد ، چگونه صورت می گیرد ؟

برگرفته از http://zistpayam.blogfa.com


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ | 22:6 | نویسنده : زبردستی |

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

1) ) تفاوت تری گلیسرید و فسفولیپید در نوع الکل آن هاست .

2)در بسیاری از تری گلیسرید ها 3 اسید چرب متفاوت وجود دارد .

3) پلی ساکارید ها در سلول ،بیشتر نقش ذخیره ای دارند

4) موم از گلسترول آبگریز تر است .

5) همه ی آنزیم ها پروتئینی هستند .

6) در دی پپتید ، دو پیوند پپتیدی وجود دارد .

7) قند به کار رفته در ATP نوعی هگزوز است .

8) بیشترین مواد آلی بدن را پروتئین ها تشکیل می دهند .

9) تفاوت بین افراد یک گونه از جانداران ، به سبب تفاوت در منومر های آن هاست .

10) مصرف چربی های جانوری سیر شده ، به سخت شدن دیواره ی رگ ها کمک می کند .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

11) بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ..................... می باشد .

12) سلول ها از ......................... برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند .

13) پرونئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت ..................... و ..................... و .................. بسیار دارند .

14) گوناگونی دو نوع ملکول زیستی  ...................... و ........................ زمینه ی گوناگونی جانداران است .

15) آنزیم ...................... برای ساختن اسفنج و آنزیم .................... برای تهیه ی شکلات کاربرد دارد .

16) ................... و ..................... شکل سه بعدی آنزیم را تغییر می دهند .

17) در فسفولیپید ها ، گروه فسفات به جای  .................... در تری گلیسرید قرار گرفته است .

18) تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ...................... آن هاست .

19) بیشترین ترکیب آلی تشکیل دهنده ی بدن ما .................... می باشد .

20) واحد سازنده ی لیپاز ..................... و واحد سازنده ی DNA .................... می باشد .

21) قندی که در ملکول ATP شرکت دارد ، .................... نام دارد و آنزیم هایی که در میتوکندری ساختن ATP را بر عهده دارند ، در ...........................  واقع اند .

22) پلی مر ملکولی است که از  ........................  کم و بیش یکسان تشکیل شده است .

23) هر گاه دو مونوساکارید با واکنش .................. با یکدیگر ترکیب شوند ، یک دی ساکارید ایجاد می شود .

24) از هیدرولیز ساکارز ................... و ..................... ایجاد می شود .

25) آن بخش از آنزیم که به پیش ماده متصل می شود ، .......................... نام دارد .

26) آنزیم ................... H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

27) از آنزیم .................... برای نرم کردن گوشت استفاده می شود .

28) از اتصال چندین عدد آمینو اسید ، .......................... ایجاد می شود .

سؤالات تشریحی و کوتاه جواب :                                 

29) هر یک از واکنش های زیر انرژی زا است یا انرژی خواه ؟     الف ) فتوسنتز     

      ب) تجزیه ی پلی مر به مونومر

30) ویژگی های پروتئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت را بنویسید .  

31) حشره کش ها چه تأثیری بر فعالیت آنزیم ها دارند ؟ نحوه ی عمل آن ها چگونه است ؟  

32) ساختمان آدنوزین را رسم و نام گذاری کنید .

33) دو ویژگی آنزیم ها را نام ببرید .

34) تجزیه و تشکیل یک پلی مر به کمک چه واکنش هایی انجام می گیرد ؟

۳۵)یک مونوساکارید 5 کربنه و یک مونوساکارید 6 کربنه نام ببرید .

36) پادتنی دارای 51 آمینو اسید در گلبول سفید ساخته شده است .                                                      

      الف ) هنگام ساخته شدن این پادتن ، چند ملکول آب ایجاد شده است ؟

       ب ) این ملکول در کجا ساخته شده است ؟

       ج ) در کدام اندامک کامل و فعال شده است ؟

       د ) بعد از فعال شدن به کدام اندامک می رود ؟ 

37) هورمون رشد در آدمی یک زنجیره ی پلی پپتیدیبا حدود 191 آمینو اسید است .برای تشکیل این ملکول چند ملکول آب و چند پیوند پپتیدی حاصل شده است ؟

38) از بین نشاسته ، کلاژن و سلولاز کدامیک تعداد انواع مونومر کمتری دارند ؟

39) سم آرسنیک چگونه بر فعالیت آنزیم ها اثر می کند ؟

40) سه تفاوت سلولز و نشاسته را بنویسید .

41) سه تفاوت واکنش سنتز ساکارز و هیدرولیز آن را بنویسید .

42) منظور از اختصاصی بودن عمل انزیم چیست ؟

43) چرا گرما و تغییر در میزان اسیدی بودن محیط ، عمل آنزیم را مختل می کند ؟

44) فسفولیپید ها چه تفاوتی با تری گلیسرید دارند ؟ دو لیپید که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید .

45) پلی پپتیدی با 90 آمینو اسید مفروض است .

   الف) این پلی پپتید طی چه واکنشی ساخته شده است ؟

   ب) در واکنش ساخت این پلی پپتید ، چه ملکولی و به چه تعداد آزاد شده است ؟

   ج) چند پیوند پپتیدی در آن وجود دارد ؟

46) الف)واحد های سازنده ی لاکتوز را بنویسید .

      ب) گیاهان و جانوران گلوکز اضافه ی خود را به چه صورت ذخیره می کنند ؟   

47) کلسترول در کجای سلول های جانوری وجود دارد ؟

     سلول ها از این ملکول برای ساخت چه موادی استفاده می کنند ؟

48) چرا روغن زیتون مایع است ؟ چرا همه ی انرژی حاصل از سوخت گلوکز در ATP ذخیره نمی شود ؟

49) چگونه تغییرات PH محیط آنزیم ها را غیر فعال می کند ؟

50) یک واکنش انرژی زا و یک واکنش انرژی خواه نام ببرید .

51) سه هیدرات کربن گلوکز ، ساکارز و نشاسته را در نظر بگیرید :

   الف) کدام یک در آب کاملاٌ محلول است ؟ ( حلالیت بیشتری دارد ؟ )

   ب) کدام برای حل شدن به کمی حرارت و زمان نیاز دارد ؟

52) با توجه به واکنش های مقابل :

       الف) واکنش تبدیل گلوگز به گلیکوژن             

       ب) واکنش تبدیل سلولز به گلوکز

   کدام واکنش انرژی خواه و کدام انرژی زا است ؟

53) واکنش سنتز آبدهی را برای ملکول لاکتوز بنویسید .

54) مهم ترین مونوساکارید های 5 کربنی را نام ببرید .

55) نقش پلی سارید ها در سلول چیست ؟

56) علت تفاوت های فردی بین افراد یک گونه چیست ؟

57) رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟

58) شباهت ها و تفاوت های فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید .

59) هر یک از پروتئین های زیر از نظر کاری که انجام می دهند،در کدام گروه از پروتئین ها قرار می گیرند ؟

60) سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟

61) چرا موریانه ها قادر به استفاده از سلولز به عنوان منبع غذایی هستند ؟

62)محل قرار گرفتن غده های مربوط به تنیدن تار در عنکبوت کجاست ؟

63) پیش ساز هورمون های استروئیدی کدام است ؟

64) الف) آنزیم های بدن ما بیشتر در چه محیطی فعالیت می کنند ؟

       ب) علت اختصاصی عمل بودن آنزیم ها چیست ؟

       ج) ویتامین ها و مواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی می شوند ؟

       د) دو عامل کاهش دهنده ی سرعت آنزیم را بنویسید .

65) هر یک از آنزیم های زیر در صنعت چه کاربردی دارند ؟   الف) پروتئاز ها                       ب) آمیلاز

66) گلوکز در سلول جانوری و گیاهی به چه شکلی ذخیره می شود ؟

67) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ چه نوع لیپیدی در ساختمان هورمون های بدن شرکت می کند ؟

68) کدام استروئید مخصوص غشای سلول های جانوری است ؟

69) برای هر یک از آنزیم های زیر یک کاربرد ذکر کنید :   الف) کاتالاز                        ب) سلولاز

70) نقش ATP در سلول چیست ؟

71) الف) ماده ی آلی را تعریف کنید .

       ب) متابولیسم را تعریف کنید .

72) روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

73) چرا برای شستن لباس ها با پودر لباس شویی احتیاج به آب گرم نداریم ؟

74) شباهت و تفاوت سلولز و گلیکوژن در چیست ؟

75) جانوری را نام ببرید که موم تولید می کند ؟

76) هر یک از موارد زیر کاربرد کدام آنزیم در صنعت می باشد ؟

77) سلول فرضی را در نظر بگیرید که توانایی ساخت هورمون های استروئیدی و پراکسید هیدروژن را دارد.

      الف) کدام اندامک های درون سلول ممکن است این مواد را ایجاد کنند ؟

       ب) چگونه هورمون های استروئیدی از تخریب توسط H2O2 در امان می مانند ؟

78) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ کدام نوع لیپید در ساختمان برخی هورمون ها شرکت دارد ؟

79) بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب ) ارتباط مناسب برقرار کنید .

                        الف                                                  ب

                     کاتالاز                                        پوست کندن ماهی

                    پروتئاز                                             روغن ذرت

                    سلولاز                                        نرم کردن گوشت     

               تری گلیسرید                                     ساختن اسفنج

                 استروئید                                         کره ی حیوانی

                  آمیلاز                                       خارج کردن پوست دانه

80) انواع تری گلیسرید ها چه تفاوتی با هم دارند؟گوارش کدام یک آسان تر است ؟ چرا ؟

 


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ | 22:0 | نویسنده : زبردستی |

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید:                                           5/2نمره

 

1-در واکنشهای هیدرولیزآب مصرف مي شود.                                                  درست  (   )        نادرست(    ) 

2-تریکودینا جاندار پروکاریوت است.                                                              درست   (   )       نادرست(    )

3-سلول های بافت اسکلرانشیم مرده اند.                                                          درست   (   )       نادرست(    )

4-دستگاه گوارش نشخوار کنندگان نسبت به سایر علفخواران کارایی بیشتری دارد.   درست   (   )       نادرست(    )

5-آنزیم لیزوزیم بزاق در گوارش غذا در انسان نقشی ندارد.                                 درست   (   )       نادرست(    )

6-هیدر فقط گوارش برون سلولی دارد.                                                            درست  (   )        نادرست(    )

7-بافت پوششی پوست از نوع استوانه ای مرکب است.                                       درست   (   )       نادرست(    )

8-ساتریول در سلول های سازنده گیاهان عا لی وجود ندارد.                                 درست   (   )      نادرست(    )

9-واکوئل مرکزی گیاهان را می توان به عنوان یک لیزوزوم در نظر گرفت.              درست   (   )      نادرست(    )      10-یکی از وظایف اسید کلریدریک شیره معده ضد عفونی کردن غذا در معده است.   درست   (   )       نادرست(    )

 

در جای خالی واژه مناسب را قرار دهید:                                                           5/2نمره

1-با میکروسکوپ الکترونی -----------------  می توان سطح سلول را مشاهده کرد.

2-به سلول های پارانشیمی فتو سنتز کننده-------------- گفته می شود.

3- به واحد های تشکیل دهنده پلیمر.......................گفته می شود.

4-محل جذب غذا در ملخ------------- این حشره است.

5-به سلول های غیر عصبی در بافت عصبی ...................گفته می شود.

6- پروتئین سفیده تخم مرغ(آلبومین)جزو پروتئین های ..................است.

7-آمیلاز بزاق.......................نام دارد.

8-هورمون...................محرک ترشح بیکربنات شیره لوزالمعده است.

9-در انسان باکتری های تجزیه کننده سلولز در ........................قرار دارند.

10-منافذ دیواره سلولی گیاهان که از طریق آنها تبادلات مواد انجام میشود..................نام دارد.

 

پرسش های کوتاه پاسخ

 

1-الف:یک مونو ساکارید 5 کربنه نام ببرید.                                    پاسخ:                                                  1نمره

    ب:یک تری گلیسرید از چه اجزایی ساخته شده است؟                    پاسخ:1-                            2-

    ج-آنزیم تجزیه کننده پراکسید هیدروژن(آب اکسیژنه)چه نام دارد؟     پاسخ:

(ادمه پرسش ها در صفحه بعد)

 

 

الف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-

 

 

 

 

 

 

 

 

ج-

 

 

2-الف: آنزیم های گوارشی جزو آنزیم های درون سلولی هستند یا برون سلولی؟          پاسخ:                           1نمره

 

    ب:  دو سم که جایگاه فعال آنزیم را اشغال کرده و مانع فعالیت آن می شوند را نام ببرید.

                        1-                                                            2- 

    ج:  نام پیوند شیمیایی بین دو اسید آمینه چیست       پاسخ:     

                  

3- الف: کلسترول جزو کدام دسته از لیپید هااست؟   پاسخ:                                                                        1نمره        ب: موم ها آبگریز ترند یا تری گلیسرید ها؟       پاسخ:

     ج: گلیکوژن در کدام اندام انسان بیشتر ذخیره می شود؟            پاسخ:

     د:رشته های سلولزی موجود در غذای انسان چه نام دارند؟       پاسخ:

 

4- الف:کپسول در باکتری ها چه وظیفه ای دارد؟           پاسخ:                                                                  1نمره

     ب: عامل محدود کننده اندازه سلول چیست؟              پاسخ:

     ج: دو اندامک دو غشایی در سلول نام ببرید.           1-                                      2-

 

5- در انسان و ماهیچه های انسان شبکه آندو پلاسمی صاف چه نقش ویژه ای دارد؟                                       5/0 نمره

    پاسخ کبد:                             پاسخ ماهیچه:

 

6-واکوئل ضربان دار در چه جانداری دیده می شود ووظیفه آن چیست؟                                                        5/0 نمره

 

7-کدامیک از انتقال های مواد که در زیر می آید با مصرف انرژی و کدامیک بدون مصرف انرژی انجام میشود؟       1نمره

انتشار ساده- انتقال فعال- انتشار تسهیل شده- اگزوسیتوز

 

پاسخ بامصرف انرژی:1-                    2-               پاسخ بدون مصرف انرژی: 1-                        2-    

 

8- الف: تشکیل بافت در جانداران پرسلولی نتیجه چه فرآیندی است؟    پاسخ:                                                   1نمره

     ب:کدام نوع بافت پیوندی دارای رشته های کشسان فراوانی است؟  پاسخ:

     ج:کوتیکول برگ گیاه چه جنسی دارد؟                                     پاسخ:

     د- تراکئید در سرخس ها دیده می شود یا در نهان دانگان؟            پاسخ:

 

9- الف: مهم ترین آنزیم شیره معده که نوعی پروتئاز است چه نام دارد؟        پاسخ:                                          1 نمره

     ب: این آنزیم چگونه فعال میشود؟                                                        ج-این آنزیم توسط کدام سلول های دیواره معده ترشح می شود؟              

 

 10- دو ماده رنگی موجود در صفرا را نام ببرید.                                                                                   5/0 نمره

 

11- دو ماده شیمیایی نام ببرید که موجب خنثی شدن اسیدیته کیموس معده که" وارد روده شده است" می شود.    5/0 نمره

پاسخ:1  -                                  2-

 

پرسش های تشریحی

1-موارد زیر را تعریف کنید                                                                                                                    2نمره

 قدرت تفکیک میکروسکوپ                

 ناحیه نوکلئوئیدی                    

 پلاسمولیز                             

 متابولیسم                              

 

2- یک شکل ساده ازساختمان مولکولی غشا پلاسمایی رسم کنید و بخش های مختلف آن را نامگذاری کنید.             1نمره

  

3- ماهیچه اسکلتی،قلبی و صاف را از نظر ساختمان و وظیفه با هم مقایسه کنید.(توضیح کامل)                         5/1نم

 

4- کیسه صفرا فردی که به سنگ کیسه صفرا مبتلا شده است برداشته شده است. پزشک به او توصیه می کند که از  خوردن غذاهای پرچرب خودداری کند.به نظر شما علت توصیه پزشک به او چیست؟                                       5/0 نمر

 

5- برای جلوگیری از ابتلا به سوء هاضمه و ناراحتی های گوارشی چه توصیه هایی دارید؟                                 1نمره

با تشکر از زیست تنکابن


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ | 16:5 | نویسنده : زبردستی |
 

1- الف- محل قرارگيري و كار هر يك از دريچه هاي لانه كبوتري و سيگموئيد (سيني) را بنويسيد؟

ب- همولنف چيست؟

2- آيا منحني الكتروكار ديوگرام زير مربوط به يك فرد طبيعي است ؟ چرا؟

3- سرخرگها چگونه پيوستگي خون را در رگها تامين مي كنند؟

4- در انتهاي مويرگها جهت حركت مواد از بافت به مويرگ است يا بالعكس؟چرا؟

5- در چه صورت به فردي +Rh گفته مي شود

6- نقش و محل قرارگيري روزنه هاي آبي كدام است؟

7- تفاوت اصلي گردش خون بسته با گردش خون باز كدام است؟

8- شخصي بعد از دندان درد دچار تورم و دردناك شدن ناحيه زير گلوي خود نيز شده است علت چيست؟

9- الف- عامل تنظيم كننده توليد گلبولهاي قرمز كدام ماده است و از كدام اندام ترشح مي شود؟

ب- بيلي روبين چيست و چگونه تشكيل مي شود؟

10- الف- دريچه هاي سيني در چه زماني باز مي شوند؟

ب- نقش بازوفيل ها چيست؟    ج- ايمني و سيستول را تعريف كنيد؟

11- باربرداري آبكشي را تعريف كنيد؟

12- گردش خون ماهي را با ملخ مقايسه كرده و مهمترين تفاوت آنها را بنويسيد؟

13- ثبت حركات مكانيكي و تغييرات فشار درون حفره هاي قلب را ........ و منحني ثبت شده را ..........مي نامند.

14- الف- الكتروكارديوگرام در بيماري انفاركتوس چه تغييري مي كند. ب- علت صداي دوم قلب چيست؟

15- نيروهاي موثر در توليد و گردش و بازگشت مايع بين سلولي را نام ببريد؟

16- در هنگام حملة باكتري ها و عفونت هاي انگلي به ترتيب كداميك از انواع گلبولهاي سفيد افزايش مي يابد.

17-عامل تنظيم كنندة توليد گلبولهاي قرمز ماده اي بنام ...........است كه بر اثر كاهش اكسيژن رساني به بافت ها از .......... و .......... ترشح مي شود.

18- الف- فردي با گروه خوني-A چه نوع آنتي ژن يا آنتي ژن هايي بر سطح گلبولهاي قرمز خود دارد؟

ب- اگر به اين فرد خون+A تزريق شود چه اتفاقي مي افتد ؟چرا؟

19- نوار كاسپاري در كدام لايه ريشه تشكيل مي شود. جنس و نقش آن چيست؟

20- تعريق چيست و در چه مواقعي اين پديده انجام مي شود؟

21- الف-  مونوسيت ها به كمك پديده ........ از منافذ مويرگهاي خوني عبور مي كنند.

ب- بازوفيل ها ماده ضد انعقاد خون بنام .......... ترشح مي كنند.

ج- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي بنام................ در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيد كربن كمك مي كنند.

د- يكي از عوامل ايجاد كننده بيماري ادم كاهش مواد ..........در خون مي باشد.

22- چرا حركت تركيبات آلي در گياهان نسبت به حركت آب پيچيده تر است؟ ( دو دليل)

23- هر يك از گياهان زير براي كاهش تعرق چه سازشي پيدا كردند؟

الف- گياهان اقليم هاي سرد و خشك مانند كاج                     ب- گياه تيره گل ناز

24- الف- انقباض ماهيچه قلب چه ناميده مي شود؟   ب- لايه مياني ديواره قلب چه نام دارد.

ج- واكنش كدام رگ هاي بدن در برابر كمبود اكسيژن با نواحي  ديگر بدن متفاوت است.

د- گردش خون كرم خاكي از چه نوعي است؟

25- شكل مقابل مسير جريان خون در پستانداران را نشان مي دهد . جاهاي خالي را كامل كنيد.(شكل 5-7 ص98)

26- آب براي عبور از عرض ريشه از چه مسير هايي استفاده مي كند. نام ببريد؟

27- كدام جملات درست است.

الف) در محل ارتباط ماهيچه دهليزها با ماهيچه بطن ها يك بافت عايق وجود دارد.

ب-) دريچه هاي دهليزي بطني خون را بصورت يكطرفه از دهليزها به بطن ها راه مي دهند.

ج- صداي دوم قلب مربوط به بسته شدن دريچه هاي دولختي و سه لختي است.

د- ثبت حركات مكانيكي قلب الكتروكارديوگرافي نام دارد.

28- چرا كيسه تنان نياز به دستگاه گردش خون ندارند.

29- شكل مقابل برش عرضي برگ يك گياه را نشان مي دهد. موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد. (شكل26-7 ص114)

30- الف- دو ويژگي روزنه آبي چيست؟   ب- عوامل كاهش و افزايش پديده حبابدارشدگي چيست؟

31- الف- در انعقاد خون نقش ترومبين و ترومبوپلاستين چيست؟

ب- توسط بازوقيل ها چه موادي ترشح مي شود.

ج- وظيفه آنزيم آنيدرازكربنيك چيست؟

32- يك منحني الكتروكارديوگرام را رسم كرده و امواج قلبي را روي آن مشخص كنيد.

33- الف) ماده اصلي رنگ صفرا چه نام دارد و از چه چيزي ساخته مي شود؟

ب) خون موجود در شرخرگ ششي با خون سرخرگ آئورت چه تفاوتي دارد؟

35- نام رگ هايي كه خون را به نيمه چپ قلب وارد مي كنند و نام رگي كه خون را از نيمه راست قلب خارج مي كند را بنويسيد؟

36- عوامل حركت خون در سياهرگها را بنويسيد؟(4مورد)

37- الف_ سرعت انتشارتحريك در كدام اجزاي بافت  هادي كم است؟

ب- در رابطه با Rh در چه صورت خون جنين آگلوتينه مي شود؟

38- نقش ماده ترومبوپلاستين را در اتعقاد خون بنويسيد؟

39- دياپدز و هماتوكريت را تعريف كنيد؟

40- الف) در حركت آب و يون هاي معدني از عرض ريشه، نوار كاسپاري چه اهميتي دارد.   ب) پديده بذرافشاني هوا در زماني كه شيرة خام، شديداٌ حبابدار مي شود چگونه انجام مي شود.

41- الف) مرحلة  بارگيري آبكشي را در مدل مونش بنويسيد؟ ب) نيرويي


موضوعات مرتبط: زیست 1 نمونه سوال

تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ | 15:53 | نویسنده : زبردستی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.