1-      دلايل وجود RNA عبارتند از 1) در يوكاريوت ها DNA در هسته است ولي پروتئين سازي در سيتوپلاسم ، پس نياز به يك واسطه وجود دارد. 2) سلول هايي كه فعاليت پروتئين سازي در آنها بيشتر است ، مقدار بيشتري هم RNA دارند. 3) RNA هم در هسته و هم در سيتوپلاسم يافت مي شود.

2-         RNA يك مولكول تك رشته اي است كه در آن به جاي نوكلئوتيد T ، نوكلئوتيد U وجود دارد و قند نوكلئوتيدهاي آن ريبوز است.

3-         در همه ي انواع سلول ها سه نوع RNA وجود دارد كه عبارتند از

a.       mRNA كه اطلاعات DNA را به ريبوزوم ها در سيتوپلاسم حمل مي كند.(RNAي پيك يا پيامبر)

b.       tRNA كه آمينو اسيد ها را به ريبوزوم منتقل مي كند ( RNAي ناقل )

c.       rRNA كه همان RNAي ريبوزومي است و در ساختمان ريبوزوم شركت دارد .

4-         ساخته شدن RNA از روي DNA را رونويسي گويند.

5-         رونويسي اولين قدم براي ساختن پروتئين است.

6-         رونويسي با كمك آنزيمي به نام RNA پلي مراز صورت مي گيرد.

7-         سلول هاي پروكاريوتي فقط يك نوع RNA پلي مراز دارند.

8-         سلول هاي يوكاريوتي 3 نوع RNA پلي مراز دارند؛ كه با شماره هاي I و II  و III نشان داده مي شوند.

9-         RNA پلي مرازI رونويسي از ژن هاي مربوط به rRNA ها را انجام مي دهد.

10-     RNA پلي مرازII رونويسي از ژن هاي مربوط به mRNA و نيز برخي RNA هاي كوچك را انجام مي دهد.

11-     RNA پلي مراز III رونويسي از ژن هاي مربوط به tRNA و برخي RNA هاي كوچك ديگر را انجام مي دهد.

12-     رونويسي را در طي سه مرحله مي توان نشان داد:

a.     در مرحله اول RNA پلي مراز به راه انداز متصل مي شود ( راه انداز قسمتي از DNA است كه به RNA پلي مراز امكان مي دهد كه رونويسي از محل صحيح را آغاز كند)

b.       در مرحله‌ي دوم RNA پلي مراز دو رشته‌ي DNA را از هم باز مي كند.

c.     در مرحله‌ي سوم RNA پلي مراز همچون قطاري در طول DNA حركت و در مقابل هر نوكلئوتيد آن ، نوكلئوتيد مكمل RNAيي آن را قرار مي دهد تا به جايگاه پايان رونويسي برسد ( جايگاه پايان رونويسي بخشي از DNA است كه بعد از رونويسي از آن ، RNA پلي مراز و DNA و RNA ساخته شده از هم جدا مي شوند و رونويسي پايان مي پذيرد.)

13-    در همانند سازي DNA هر از دو رشته به عنوان الگو استفاده مي شود ولي در رونويسي فقط از يكي از دو رشته ي مولكول DNA ( ژن مورد نظر) به عنوان الگو استفاده مي شود.

14-     هيچ گاه در يك ژن به طور همزمان از دو رشته در يك قسمت رونويسي صورت نمي گيرد.

15-     در بخشي از مولكول DNA ممكن است كه به طور همزمان چندين مولكول RNA رونويسي شوند.

16-     نيرنبرگ و همكارانش اولين گروهي بودند كه با استفاده از mRNA رمز DNA را كشف كردند.

17-    نيرنبرگ و همكارانش مولكول mRNAي مصنوعي ساختند كه فقط از توالي نوكلئوتيدي يوراسيل تشكيل شده بود ، سپس اين mRNA را در لوله‌ي آزمايشي قرار دادند كه در آن انواع اسيد هاي آمينه و عصاره‌ي استخراجي سيتوپلاسم ( آنزيم هاي ترجمه) وجود داشت؛ در پايان پلي پپتيد ساخته شده را استخراج و تجزيه كردند، اين پلي پپتيد فقط از اسيد آمينه‌ي فنيل آلانين تشكيل شده بود.بنابر اين    UUU = يك اسيد آمينه فنيل آلانين اضافه كن    مي باشد.(رمز فنيل آلانين بر روي DNA توالي AAA مي باشد.)

18-     در كل هر اسيد آمينه حداقل يك رمز روي RNA (يا DNA )دارد.(بسياري از اسيدهاي آمينه بيش از يك رمز دارند)

19-     سه رمز پايان وجود دارد كه عبارتند از UAA  و UAG  و UGA .

20-     رمز آغازين هميشه AUG است كه مربوط به اسيدآمينه متيونين است.

21-     در ترجمه توالي نوكلئوتيدي mRNA به توالي آمينواسيدي در رشته ي پلي پپتيدي ترجمه مي شود.

22-     در ترجمه در اصل زبان نوكلئيك اسيدي به زبان آمينواسيدي ترجمه مي شود.

23-    پروتئين سازي در ريبوزوم ها صورت مي گيرد( rRNA ) و tRNA اسيد هاي آمينه را به ريبوزوم حمل مي كند و mRNA اطلاعات را به ريبوزوم حمل مي كند. ( در پروتئين ستزي هر سه نوع RNA شركت دارند)

24-      tRNA ساختار برگ شبدري دارد ولي در سلول ساختار اصلي آن شكل L  دارد.

25-     ضد رمز در برگ مياني قرار دارد و آنتي كدون ناميده مي شود.

26-     براي هر اسيد آمينه حداقل يك نوع tRNA وجود دارد.

27-      قسمت انتهايي و بدون برگ tRNA جايگاه اتصال آمينواسيد است و توالي انتهايي آن هميشه CCA مي باشد.

28-     tRNA ي داراي آنتي كدون GAA ناقل اسيد آمينه‌ي لوسين است و مكمل آن رمز CUU  مي باشد.

29-     tRNA ي داراي آنتي كدون UAC ناقل اسيد آمينه‌ي متيونين است و مكمل رمز آن AUG مي باشد.

30-     tRNA ها ي داراي آنتي كدون هاي  ACA و ACG  ناقل اسيدآمينه‌ي سيستئين هستند و مكمل رمز آنها UGU و UGC مي باشند.


موضوعات مرتبط: زیست پیش

تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ | 20:47 | نویسنده : زبردستی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.